Regulamin Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl, w szczególności:

1.2.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

1.2.2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis internetowy shop.kokkedal.pl, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

1.2.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

1.2.4. tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

Korzystanie z Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl możliwe jest tylko po uprzednim złożeniu oświadczenia woli dotyczącego akceptacji Regulaminu.

1.4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Regulamin może być w każdej chwili zapisany lub drukowany przez Użytkownika.

1.5. Nazwa Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl, logo, jego szata graficzna oraz rozwiązania technologiczne, jak i wszystkie prawa z nimi związane podlegają ochronie prawnej.

2. Definicje użyte w Regulaminie

2.1. Regulamin – treść przedmiotowego dokumentu wraz ze wszelkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część, który jest udostępniany na stronie Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl.

2.2. Serwis internetowy shop.kokkedal.pl lub Serwis – strona internetowa wraz ze zbiorem miniatur lub linków umieszczonych pod adresem internetowym serwisu www.shop.kokkedal.pl w szczególności do takich portali jak Facebook, Instagram, WordPress, lub do innych adresów Administratora Serwisu, zawierający:

2.2.1. dodatkowe funkcje i usługi dostępne w Serwisie internetowym shop.kokkedal.pl, których prawo wprowadzania Administrator Serwisu ma prawo wprowadzić w związku z rozwojem Serwisu.

2.3. Administrator Serwisu– podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest Krzysztof Maryks prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej pod firmą Le Moris Krzysztof Maryks przy ul. Topolowej 10A, 86-182 Świekatowo, 

NIP 5592008646, REGON 380384546, adres email info@kokkedal.pl,

 nr telefonu 783-166-768.

2.4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem Serwisu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2.6. Użytkownik – wszyscy użytkownicy Serwisu, zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i Użytkownik niezarejestrowany.

2.7. Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie, poprzez uzyskanie indywidualnego loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika. Użytkownik zarejestrowany ma prawo korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu.

2.8. Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nie dokonała rejestracji w Serwisie. Użytkownik niezarejestrowany może zawierać Umowy sprzedaży produktów, otrzymywać newsletter.

2.9. Umowa–Umowa sprzedaży produktów, na podstawie której Użytkownik nabywa produkty czyli rowery marki Kokkedal Bicycles, części rowerowe oraz akcesoria rowerowe i inne rzeczy związane powyższą tematyką według własnego wyboru i wiedzy.

3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl

3.1. Korzystanie z Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania:

3.1.1. komputer osobisty lub telefon lub tablet oraz karta sieciowa lub modem umożliwiający dostęp do Internetu,

3.1.2. przeglądarka Internet Explorer 9 lub nowsza, przeglądarka Edge, Firefox, Chrome, Safari w wersji najnowszej dostępnej lub o jedno wydanie starszej, przeglądarka Opera w wersji najnowszej (dla wersji desktopowej) albo wbudowana przeglądarka w system Android 4.0 lub nowszy lub Safari w systemie iOS 7 lub nowszym (dla wersji mobilnej)

3.1.3. ekran o rozdzielczości minimum 1024×768 pikseli (dla wersji desktopowej) lub urządzenie z ekranem o rozdzielczości minimum 360×640 pikseli (dla wersji mobilnej),

3.1.4. włączona obsługa Cookies i skryptów.

4. Rejestracja użytkownika

4.1. Rejestracja polega na:

4.1.1. założeniu Konta Użytkownika poprzez podanie adresu e-mail i Hasła oraz akceptacji Regulaminu, a następnie potwierdzeniu adresu e-mail przy pomocy przesłanego linku aktywacyjnego,

4.1.2. uzupełnieniu wymaganych danych po prawidłowym zalogowaniu.

4.2. Użytkownik ma zakaz umieszczania w Serwisie internetowym shop.kokkedal.pl treści o charakterze bezprawnym. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza zakaz wynikający z niniejszego punktu,

Administrator Serwisu ma prawo odmówić Rejestracji Użytkownika, zablokować Konto Użytkownika oraz usunąć umieszczone przez Użytkownika treści.

4.3. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane w trakcie Rejestracji są prawdziwe i pełne. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek podania przez niego niepełnych lub nieprawdziwych danych.

4.4. Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora Serwisu o każdej zmianie danych, podanych w trakcie Rejestracji.

4.5. W celu Rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy w przypadku Przedsiębiorcy, adres email (Login), Hasło, adres zamieszkania. Jeżeli Użytkownik chce wykorzystywać Konto Użytkownika do zawierania Umów obligatoryjnie musi podać także adres zamieszkania (adres i siedzibę firmy w przypadku Przedsiębiorcy) i adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania i adres firmy. Przedsiębiorca, który chce otrzymać fakturę VAT musi podać także numer NIP.

Są to dane konieczne w celu Rejestracji i zawarcia Umowy.

4.6 Opcjonalnie Użytkownik może być proszony o wskazanie następujących danych: numer PESEL; są one zbierane w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu rozwoju sprzedaży oraz udoskonalenia funkcjonalności Serwisu.

4.7.Z pełnej wersji serwisu mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani, po prawidłowym wpisaniu Loginu i Hasła. Wyłączną odpowiedzialność za skutki wynikłe z samodzielnego ujawnienia Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym ponosi Użytkownik.

4.8. W przypadku naruszania przez Użytkownika Regulaminu Administrator Serwisu uprawniony jest do tymczasowego zablokowania Konta Użytkownika albo do jego całościowego usunięcia.

4.9. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto co jest równoważne z usunięciem z Serwisu Konta Użytkownika.

4.10. Każdy Użytkownik może niezależnie od Rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl i/lub jego partnerów handlowych.

5. Zawarcie Umowy

5.1. Serwis internetowy shop.kokkedal.pl w swojej ofercie zawiera bazę produktów przeznaczonych na sprzedaż. Administrator Serwisu  jest właścicielem marki rowerów Kokkedal Bicycles, Administrator Serwisu nie jest właścicielem produktów tj. części rowerowe oraz akcesoria rowerowe, jedynie pośredniczy w ich sprzedaży. Podmiot

posiadający prawa do danego produktu i za niego odpowiedzialny jest każdorazowo wskazany w opisie produktu.

5.2. W celu zawarcia Umowy należy wejść na stronę internetową shop.kokkedal.pl dokonać wyboru gotowych produktów, w przypadku zakupu roweru marki Kokkedal Bicycles należy wybrać ilość przerzutek, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne w Serwisie.

5.3. Wybór zamawianych Towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka w Serwisie internetowym shop.kokkedal.pl.

5.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ,,Kupuję i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl.

5.5. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia zawiera informacje dotyczące:

5.6.1. przedmiotu zamówienia,

5.6.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

5.6.3. wybranej metody płatności,

5.6.4. wybranego sposobu dostawy,

5.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,,Kupuję i płacę”.

5.8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany przez siebie adres email zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

5.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.11. Do zawarcia Umowy nie jest konieczna Rejestracja.

6. Płatność

6.1. Ceny towarów podawane w Serwisie internetowym shop.kokkedal.pl są cenami w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Informacje znajdujące się w Serwisie internetowym shop.kokkedal.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach, podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.3. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy towaru ewentualnie cena za opcje dodatkowe wybrane przez Użytkownika.

6.4. Koszt dostawy towaru ponosi w całości Użytkownik w wysokości stosownej do wybranego w trakcie składania zamówienia sposobu dostarczenia towaru oraz jego wagi. Informacja o możliwych sposobach dostarczenia towaru oraz kosztach dostawy jest podawana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia.

6.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. Przy czym produkty mogą być usuwane z koszyka Użytkownika w ciągu 1 godziny od ich umieszczenia przez Użytkownika w koszyku, jeżeli Użytkownik nie podejmie dalszych kroków w celu zawarcia Umowy.

6.6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się w ofercie Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl (na podstawie odrębnych regulaminów) bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów i usług dodatkowych w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.7. Użytkownik ma możliwość uiszczenia płatności na rachunek bankowy Administratora Serwisu widniejący w zakładce „KONTAKT” w następujących formach:

6.7.1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Administratora Serwisu,

6.7.2. payu,

6.7.3. płatnością za pobraniem,

7. Realizacja zamówienia

7.1. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu ceny za zamówiony produkt, opcje dodatkowe i dostawę na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas oczekiwania na dostawę poszczególnych produktów może być różnych i jest zależny od stanów magazynowych Sprzedawcy i Producentów. Realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu w szczególności w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy lub wybrania opcji dodatkowych.

7.2. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał

Kupujący:

7.2.1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,

7.2.2. wysyłka zagraniczna – wymaga indywidualnych ustaleń.

7.3. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych w zakładce „KONTAKT”. W tym czasie Administrator Serwisu może kontaktować się z Użytkownikami w formie telefonicznej lub mailowej w przypadku konieczności sprecyzowania Zamówienia.

7.4. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszt oraz sposób dostarczenia Zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej uzależniony jest od kraju, do którego towar ma być wysłany i może wymagać indywidualnych uzgodnień.

7.5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na Konsumenta w chwili dostarczenia mu przesyłki przez przewoźnika, chyba że Użytkownik sam wskazał osobę odpowiedzialną za doręczenie mu produktu. W takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na Użytkownika w momencie wydania produktu przewoźnikowi. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na Przedsiębiorcę w chwili wydania produktu przewoźnikowi.

7.6. Zaleca się sprawdzenie stanu przesyłki w obecności przewoźnika w chwili doręczania przesyłki zawierającej produkt.

8. Rękojmia za wady fizyczne i prawne

8.1. Administrator Serwisu jest zobowiązany do dostarczenia produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

8.2. W przypadku, gdy produkt ma wadę fizyczną i prawną, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach oraz w terminach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

8.3. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z Opisem, Umową lub Regulaminem. W szczególności produkt jest niezgodny z Opisem, Umową lub Regulaminem jeżeli:

8.3.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

8.3.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Administrator Serwisu zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

8.3.3. nie nadaje się do celu, o którym Użytkownik poinformował Administratora Serwisu przy zawarciu Umowy, a Administrator Serwisu nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

8.3.4. została Użytkownikowi wydana w sposób niezupełny.

8.4. Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania produktu Użytkownikowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili.

8.5. Produkt ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

9. Reklamacje

9.1. Jeżeli produkt ma wadę, Użytkownik ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, przy czym w takim przypadku Administrator Serwisu może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jeżeli jednak

produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Administratora Serwisu albo Administrator Serwisu nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Użytkownik może złożyć stosowne oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.

9.2. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Użytkownik będący Konsumentem zamiast zaproponowanego przez Administratora Serwisu usunięcia wady może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora Serwisu.

9.3. Administrator Serwisu może odmówić wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

9.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby Administratora Serwisu lub adres email wskazane w zakładce KONTAKT.

9.5. W reklamacji Użytkownik powinien co najmniej zawrzeć numer zamówienia, którego reklamacja dotyczy, zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację takie jak imię, nazwisko adres kontaktowy oraz żądanie Użytkownika w związku z wadą towaru. Do reklamowanego produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu produktu lub jego kopię w celu rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek ich brak nie wstrzymuje procesu reklamacyjnego. W przypadku reklamacji nie zawierającej wszystkich danych potrzebnych do jej rozpoznania Administrator Serwisu może zwracać się do Użytkownika o jej uzupełnienie.

9.6. Po otrzymaniu reklamacji Administrator Serwisu niezwłocznie przekazuje reklamację podmiotowi odpowiedzialnemu za produkt, którego reklamacja dotyczy. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Administratora Serwisu reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika

albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Użytkownika.

9.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji w sposób inny niż obniżenie ceny Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt na adres Administratora Serwisu wskazany w zakładce KONTAKT. Koszty związane z odesłaniem przez Użytkownika reklamowanego produktu Administrator Serwisu zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

9.8. Postanowienia Regulaminu dotyczące reklamacji produktów stosuje się odpowiednio do reklamacji pozostałych usług Serwisu.

9.9. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca zostaje wyłączona odpowiedzialność Administratora Serwisu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

10. Odstąpienie od Umowy

10.1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy (tj. zrezygnować z Produktu zakupionego w Serwisie) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

10.2. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie nie przysługuje Przedsiębiorcy.

10.3. Administrator Serwisu ma prawo rozszerzyć uprawnienie dotyczące odstąpienia od Umowy poprzez wydłużenie okresu w jakim Użytkownik może prawo to realizować bądź poprzez przyznanie go także Przedsiębiorcom w ramach akcji promocyjnych objętych odrębnymi regulaminami.

10.4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien wyznaczonym w pkt 11.1.

terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, kierując je na adres tradycyjny lub mailowy wskazany w zakładce KONTAKT,

10.5. Konsument może skorzystać z formularza wzoru oświadczenia odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.6. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt 11.1. na wskazany w punkcie 11.4. adres.

10.7. Skutki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta:

10.7.1. w razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Umowa uważana jest za niezawartą. W przypadku kiedy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator Serwisu potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać,

10.7.2. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany w punkcie 11.4. adres, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki przed upływem tego terminu,

10.7.3. Konsument ponosi koszty zwrotu zwracanego Produktu. Konsument zobowiązuje się do zwrotu Produktu w stanie nienaruszonym, nadającym się do dalszej sprzedaży. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu,

10.7.4. zwrotu Produktu należy dokonać w stanie niezmienionym wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, a także w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu,

10.7.5. zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, celem uniknięcia uszkodzeń w trakcie jego transportu,

10.7.6. Administrator Serwisu zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta cenę za Produkt wraz z kosztami dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora Serwisu w Serwisie),

10.7.7. Administrator Serwisu dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

10.7.8. W skutek odstąpienia od Umowy Konsument traci prawo wykorzystania Produktu w całości oraz w jakiejkolwiek części.

10.8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11. Zasady odpowiedzialności

11.1. Podmiotem, który jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne Produktu jest producent lub biuro

dystrybucji, które jest twórcą Produktu znajdującego się w ofercie sprzedaży zamieszczonej w Serwisie internetowym shop.kokkedal.pl.

11.2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Administrator Serwisu nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług może zostać zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej, ewentualnie także usunięcia jej skutków.

11.3. Serwis internetowy shop.kokkedal.pl jest chroniony prawami autorskimi ich twórców. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach treści, grafiki zdjęć i innych składowych Serwisu internetowego shop.kokkedal.pl jest surowo zabronione, chyba że takie korzystanie odbywa się w ramach dozwolonego użytku określonego przepisami prawa autorskiego.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. z:

12.1.1.mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,

12.1.2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

12.1.3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

13. Ochrona danych osobowych i polityka cookies

13.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, podanych w trakcie Rejestracji, w związku z zawarciem Umowy, wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym oraz innych danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkowników jest Krzysztof Maryks prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Le Moris Krzysztof Maryks przy ul Topolowej 10A, 86-182  Świekatowo, NIP 5592008646 REGON 380384546 adres email info@kokkedal.pl , nr telefonu 783-166-768.

13.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy, założenia Konta Użytkownika lub korzystania z innych usług na zasadach określonych w Regulaminie.

13.3. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowych na podany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej.

13.4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz aktami prawnymi wykonawczymi do wyżej wymienionych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

13.5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik w każdym momencie może cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych celów, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika, w

przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed realizacją Umowy, złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.

13.6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas trwania Umowy, do czasu usunięcia Konta Użytkownika, rozpoznania reklamacji, bądź przez czas korzystania przez Użytkownika z innych usług Administratora Serwisu, a po ich zakończeniu do czasu zakończenia czynności związanych z rozliczeniem i upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu.

13.7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa

13.8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrona danych osobowych oraz informacja o plikach „cookies” znajduje się w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

14. Zmiana Regulaminu

14.1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:

14.1.1. zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ, sąd, trybunał bądź inną uprawnioną instytucję orzeczenia, decyzji, rekomendacji, zaleceń albo interpretacji mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Regulaminu,

14.1.2. konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu i zapobiegania nadużyciom,

14.1.3. konieczności ochrony uzasadnionych interesów Użytkownika,

14.1.4. wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Serwisu,

14.1.5. możliwości zaoferowania Użytkownikowi korzystniejszych warunków korzystania z usług Serwisu.

14.2. Administrator Serwisu powiadamia o zmianach Regulaminu co najmniej na 1 miesiąc przed planowanym terminem zmiany poprzez udostępnienie w Serwisie zmienionego Regulaminu wraz z odpowiednim ogłoszeniem o zmianach oraz rozesłanie Użytkownikom wyżej wymienionych informacji na adresy email, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Administratora Serwisu wprowadzenia zmian w krótszym terminie.

14.3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z usług Serwisu. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać na adres tradycyjny lub adres email Administratora Serwisu wskazany w zakładce KONTAKT.

15. Postanowienia końcowe

15.1. W przypadku ewentualnego sporu sądowego z Użytkownikiem nie będącym Konsumentem sądem właściwym miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.

15.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdą zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz.683 z późn. zm).

15.3. Integralną częścią Regulaminu są jego załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy.

15.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz Odstąpienia od Umowy

……………….(miejscowość), -……………….(data)

Imię i nazwisko Konsumenta

Numer telefonu/faxu, e-mail

Adres do korespondencji

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) usługi (*)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia Umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………….

Nazwa Projektu/ usług dodatkowych………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta.………………………………………………………. .

Adres konsumenta. ……………………..……………………………………………………. .

Opcjonalnie mogą Państwo wskazać przyczyny odstąpienia od Umowy lub inne uwagi związane z realizacją

Umowy ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……..

………………………………………………………………………………………………………………………………

……..

………………………………………………………………………………………………………………………………

……..

………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.